Meer OPHP

Het OndernemersPlatform de Hollandse Plassen (OPHP) is een samenwerkingsverband van ondernemersorganisaties met belang in recreatie en watersport in en om de Hollandse Plassen. Dit unieke watersport- en recreatiegebied  is echter nog onvoldoende bekend bij het grote publiek. Het recreatieve, toeristische en economische potentieel van de Hollandse Plassen wordt momenteel niet optimaal benut. Terwijl de Hollandse Plassen zoveel unieke mogelijkheden biedt en een echt aantrekkelijk watersport- en recreatiegebied is en kan worden. Maar daarvoor zijn wel investeringen nodig. In dit prachtige gebied worden weliswaar al een aantal goede initiatieven ontplooid, maar er is nog te weinig afstemming tussen de verschillende stakeholders: hierdoor zijn initiatieven versnipperd en dus minder effectief. Promotie gebeurt nu vaak individueel per plas en niet als een overkoepelend geheel.

Wat willen we?

De Hollandse Plassen beter onder de aandacht brengen.
Meer klanten (toeristen) en daarmee meer bestedingen in het gebied aantrekken.
Een sterker ondernemerschapsklimaat realiseren. 
Een spreekbuis zijn voor de ondernemersverenigingen en andere belangenpartijen.
Als een paraplu boven de (reeds bestaande) overlegstructuren hangen.

Doelstellingen en visie OPHP

“Denk je aan watersport, dan denk je aan de Hollandse Plassen.” Helaas is dat slechts een droom en nog geen realiteit. Het Hollandse Plassengebied is nog geen begrip onder waterrecreanten en toeristen. Terwijl het oppervlak van de Hollandse Plassen beduidend groot is en de centrale ligging in de Randstad zeer ideaal is voor een ruim aanbod aan dag- en vakantiebestedingen.

Waar kan dit dan aan liggen? Er zijn ondernemers en ondernemersorganisaties genoeg in de omgeving. Het probleem ligt hem enerzijds in de samenwerking tussen de verschillende plassen van het Hollandse Plassengebied. Anderzijds is er totaal geen regie op de vele overkoepelende projecten, die het hele gebied ten goede (zouden moeten) komen. Deze twee aanleidingen  vormden samen de reden voor de oprichting van het OndernemersPlatform de Hollandse Plassen (OPHP). OPHP is ontstaan als initiatief vanuit het bedrijfsleven dat betrokken is bij de watersport en waterrecreatie, in samenwerking met de Kamer van Koophandel Den Haag. 

Doel van het OPHP is een robuust netwerk te bewerkstelligen waarin intensief kennis wordt uitgewisseld en vergaande samenwerkingen tot stand kunnen komen. Het netwerk moet ondernemers en overheden stimuleren om te investeren in de ondernemingen respectievelijk de ruimtelijke ontwikkeling en landschap. Tot slot wil OPHP de regio helpen om aan integrale en professionele gebiedspromotie te gaan doen, zodat het gebied duidelijk op de kaart wordt gezet.

Wat doen we?

Het OPHP is opgericht vanuit de behoefte meer samen te werken vanuit een gebiedsoverstijgende visie. Enerzijds maken we ons sterk voor meer publiek en hiervoor wordt hard gewerkt aan het merk De Hollandse Plassen. Lees hierover meer op de promotieproject pagina. Anderzijds stimuleren we waar we kunnen om de faciliteiten te verbeteren en belemmeringen weg te laten nemen, waavoor een samenwerking nodig is met de overheid. De overheid kan, wil en gaat niet met allerlei lokale ondernemers en partijen aan tafel, maar wil één gezamenlijk aanspreekpunt. Dat aanspreekpunt is OPHP. 

Het OPHP inspireert zowel ondernemers als overheden om zich gezamenlijk in te zetten om het product De Hollandse Plassen sterk te maken. Hoe? Bijvoorbeeld door kennis te delen: wij hebben een grote databank aan visiedocumenten en delen cases*.  Het OPHP vervult de rol van aanjager en verbinder, maar voert met uitzondering van het promotieproject geen eigen projecten uit. Aansluiten en input leveren bij partijen waar de lobby ook daadwerkelijk thuishoort staat centraal.

Daarnaast helpt het OPHP in het afstemmen van de onderlinge samenwerking ter promotie van het plassengebied. Een betere onderlinge samenwerking zal leiden tot een nog hogere kwaliteit in aanbod, een efficiëntere promotie en betere afstemming met de verschillende overheden.